Pozor, vaše brýle nejsou kompletní!

Reklamační řád

Lens Centrum s.r.o.

Sleva Novinky

Reklamační řád

Reklamační řád


Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodaného zboží, nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku)

Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.
Vada odstranitelná: V případě, že vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku za stejný výrobek, nebo výměnu jeho součásti, pokud se vada týká jen této součásti. Neúměrnost posuzuje autorizované servisní středisko prodávajícího, a to formou písemného posouzení této vady. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Vada neodstranitelná: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady a kupující nepožaduje výměnu výrobku má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.

Na žádost kupujícího poskytne Lens Centrum s.r.o.  zákazníkovi záruku písemnou formou (záruční list). Obsah záručního listu stanoví zákon. Umožňuje-li to povaha věci, je možné vydat kupujícímu místo záručního listu doklad o zakoupení věci obsahující náležitosti stanovené zákonem.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího.

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží předloží zákazník doklad o nákupu zboží a záruční list, byl-li mu poskytnut.

Kupující je povinen odeslat zpět reklamované vracené zboží v obalu, který odpovídá nárokům na přepravu, aby bylo řádně zajištěno před poškozením.

Reklamované zboží zasílejte na adresu provozovny: Lens Centrum, s.r.o., Bělohorská 1642/96, 160 00 Praha 6. Veškeré kontaktní údaje jsou nedílnou součásti Vydané faktury. Zboží posílejte doporučeně. 
Peníze za vrácené nebo reklamované zboží zasíláme výhradně převodem na účet. Číslo účtu prosím připište k vrácenému zboží, případně ho zašlete mailem. Bez písemného potvrzení čísla účtu nelze peníze zaslat.

V podrobnostech je upraveno právo odpovědnosti za vady právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními 612 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.